Regulamin

Regulamin dystrybucji biletów

 • 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w zwiedzaniu Podziemnej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, zwanej dalej Trasą Turystyczną.

Dowód Zakupu – dokument potwierdzający zakup Biletu, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, J. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław, NIP: 881-13-89-852, REGON: 891318723, prowadząca dystrybucję biletów za pośrednictwem Systemu.

Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu, oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Użytkownika.

Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Podziemną Trasę Turystyczno-Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie.

System – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Trasę Turystyczną. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.kletno.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

 • 2 Zasady Ogólne

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.kletno.pl.

Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Przed zakupem Biletu na stronie www.kletno.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Trasę Turystyczną na stronie www.kletno.pl., w szczególności wskazanymi w pkt 7-8 poniżej.

 • 3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.kletno.pl

Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Trasę Turystyczną z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:

 1. a) wybór kategorii i rodzaju Biletu;
 2. b) wybór sposobu dostarczenia Biletu;
 3. c) podanie/uzupełnienie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu;
 4. d) wybór sposobu płatności za Bilet;
 5. e) weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
 6. f) potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 7. g) potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Trasę Turystyczną.
 • 4 Proces rezerwacji na stronie www.kletno.pl

Trasa Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu lub za zmianę danych w Systemie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Administratorem Strony.

 • 5 Zamówienie Biletu i wybór sposobu płatności za Bilet

Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia na stronie www.kletno.pl.

Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

Możliwość złożenia zamówienia dotyczy terminów aktywnych w Systemie.

Bilet umożliwia jednorazowe zwiedzanie Obiektu wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

 • 6 Wybór opcji dostarczenia Biletu zamówionego na stronie www.kletno.pl

Bilet, według wyboru Użytkownika może być dostarczony przez:

 1. elektronicznie

Po skutecznym złożeniu zamówienia Użytkownik nie ma możliwości zmiany wybranej opcji dostarczenia Biletu.

 • 7 Wybór sposobu płatności za Bilet na stronie www.kletno.pl

Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:

 1. a) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (zgodnie z regulaminem tego serwisu) lub PayPal;

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, zgodnie z podanym na stronie czasem, zależnym od wybranego sposobu zapłaty.

Podczas dokonania płatności należy podać w tytule przelewu dane, które zostały przedstawione na stronie www.kletno.pl podczas składania zamówienia, czyli numer zamówienia. Użytkownik nie może za pomocą jednego przelewu dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

 • 8 Zakończenie procesu zakupu Biletu

Po dokonaniu wyboru rodzaju Biletu, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Trasa Turystyczna przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 7 pkt 5, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Trasa Turystyczna nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w § 7 pkt 5, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.

W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres skrzynki elektronicznej: kontakt@kletno.pl. Jeżeli Użytkownik otrzymał już Bilet, to w celu uzyskania faktury Użytkownik wraz z wnioskiem jest zobowiązany odesłać oryginalne poświadczenie zapłaty na adres:  Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, ul. J. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław. Trasa Turystyczna jest uprawniona do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:

 1. a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
 2. b) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
 3. c) Bilet nie został opłacony w terminie określonym w §7 pkt 4;

We wskazanych w podpunktach  a-b przypadkach Trasa Turystyczna jest uprawniona do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 • 9 Odwołanie, zmiana czasu Zwiedzania, zwrot pieniędzy za Bilety

Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Zwiedzania. W przypadku odwołania  Zwiedzania, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu Kwoty należności, zgodnie z postanowieniami §9.

W przypadku odwołania lub zmiany czasu Zwiedzania, Trasa turystyczna niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.kletno.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.

Zwroty Biletów w przypadku odwołania terminu Zwiedzania przyjmowane są przez Trasę Turystyczną w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Zwiedzania.

Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, przy czym Użytkownik może w formularzu reklamacyjnym wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

Trasa Turystyczna może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.kletno.pl. O zmianie procedury zwrotu Biletów, Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.

 • 10 Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@kletno.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby spółki: ul. J. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław.

 • 11 Odpowiedzialność

Użytkownik winien sygnalizować Trasie Turystycznej  wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu. Trasa Turystyczna nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Trasa Turystyczna  nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Trasy Turystycznej (siła wyższa).

W przypadku odwołania Zwiedzania, Trasa Turystyczna zobowiązana jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet, zgodnie z postanowieniami § 9 powyżej.

Trasa Turystyczna nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.

 • 12 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest  Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Trasę Turystyczną jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakupu Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.

Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości i inne. W takich przypadkach stosowna informacja będzie dostępna przy opisie rezerwacji.

 • 13 Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.